Topluma Hizmet Çerçevesi

Son Güncelleme:

 

Kurumsal Topluma Hizmet Çerçevesi

 

Misyon etkisi misyonun topluma hizmet  ile ilgili kısmı buraya konmalı
Bağlam (context) … var oluş ile topluma hizmet arasında kuruma özel bir durum varsa burada belirtilmeli
Politika ifadesi … kurumun topluma hizmet politikası buraya konmalı
Kalite standartları (gruplanmış) – bak “ulusal standartlar tablosu 2020 ·   Topluma hizmet politikası, hedefleri, stratejileri ve organizasyonel yapısı;

·   Topluma hizmet etkinliklerine ayrılan kaynaklar (fiziki, teknik, mali, insan kaynağı);

·   Topluma hizmet performansının izlenmesi ve gereken önlemlerin alınması;

 

Kalite döngüleri – aşağıda şema olarak sunulmakta ·   1.döngü: Bireysel topluma hizmet performansı değerlendirme raporu, yıl temelinde ve öğretim elemanı/ araştırıcıdan başlayarak

·   2.döngü: Kollektif  topluma hizmet performansı değerlendirme döngüsü, yıl temelinde ve araştırma birimi veya bölümden  başlayarak + sürekli eğitim+ teknoloji transfer ve inovasyon + sosyal sorumluk preojeleri raporları çerçevesinde  ;

 

Performans Göstergeleri (gruplanmış) – altı çizili olanlar sayısal olmayan, nitel göstergeler 1.     Topluma hizmet etkinlikleri genel tablosu,

2.     Sürekli eğitim etkinlikleri,

3.     Teknoloji transferi ve yenilikçilik etkinlikleri,

4.     Sosyal sorumluluk projeleri,

 

Temel   Performans Göstergeleri kurum tartışarak belirlemeli

 

 

Yıllık Topluma Hizmet döngüleri (2 döngü, 5 rapor)

 

 1. YÖR /AFR –Yıllık Öğretim elemanı Raporu/ (Annual Faculty Report) kişinin bir önceki takvim yılı itibarı ile topluma hizmet performansını yansıtır.
  1. üniversite içi hizmet etkinlikleri (komisyon, kurul üyeliği, idari görev, vb)
  2. topluma hizmet etkinlikleri – SEM,TTO, SSPD veri toplama formatında (sürekli eğitim, mesleki danışmanlık, sözleşmeli araştırma, bilgi/ teknoloji transferi, sosyal sorumluluk projeleri)
 1. YBR/ ADR –Yıllık Bölüm Raporu/ (Annual Departmental Report) diploma programının bir önceki takvim yılı itibarı ile topluma hizmet performansını yansıtır.
  1. birimin topluma hizmet çıktısı ve bunun değerlendirilmesi (Program, bölüm veya disiplinlerarası bir grup tarafından deklare edilmiş geniş tabanlı hizmet çıktısının veri bazında sunumu, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi)
 1. SEMR/ CER – Sürekli Eğitim Merkezi Raporu/ (Continuing Education Report), kurumdaki sürekli eğitim etkinliklerinin yıllık değerlendirilmesini içerir.
  1. Genel resim: Sürekli eğitim programları, toplam kredileri, türleri, bilim alanlarına dağılımı,
  2. Bir önceki yılın performansı: aktif olarak sunulan programlar, kayıt olunan toplam kredi,
  3. Bir önceki yıl kamu veya özel sektör ile ortak sunulan sürekli eğitim programları,
  4. Öğrenci memnuniyeti, ana paydaş memnuniyeti,
  5. Sürekli eğitim programları ortalama bitirme süreleri, bitirme oranları
  6. Gelir gider bütçesi, dağıtım, hedeflerle uyum.
 1. TTR –Teknoloji Transfer Raporu/ (Technology Transfer Report), teknoloji transferi ve inovasyon etkinliklerinin yıllık değerlendirilmesini içerir.
  1. Genel resim: start-up, spin-off şirketler, lisans sayısı,
  2. Bir önceki yılın performansı: kurulan şirketler,
  3. Akademik olmayan ortaklarla, araştırma-geliştirme içeren sözleşmeler, ortak projeler/ işbirlikleri,
  4. Akademik olmayan ortaklarla, araştırma-geliştirme içeren sözleşmeler, ortak projeler/ işbirlikleri sonucunda bütçeye katkı (% olarak),
  5. Müşavirlik hizmetleri içeren sözleşmeler,
  6. Kamu veya özel sektör firmalarınca desteklenen yüksek lisans ve doktora öğrencileri, destek miktarı,
  7. Mesleki kuruluş, ağlar veya kurullarda yer alan akademik personel,
  8. Akademik olmayan eş-danışman ile yapılan tez, makale veya proje sayısı,
  9. Kurumdaki bilginin ticarileştirilmesi ile ilgili bütçe,
  10. Ulusal veya uluslararası girişimcilik, yenilikçilik ödülü sayısı.
 1. SSPR/ SER – Sosyal Sorumluluk Projeleri Raporu/ (Social Engagement Report), kurumdaki sosyal sorumluluk etkinliklerinin yıllık değerlendirilmesini içerir.
  1. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan akademik personel oranı,
  2. Kamuya/ topluma açık organizasyon sayısı,
  3. Toplumu doğrudan etkileyen araştırma etkinlikleri,
  4. Topluma hizmet ve olanak sunmaya yönelik personel maliyeti veya öğrenci saati,
  5. Sosyal sorumluluk etkinliklerine harcanan bütçe payı,

Comments are closed.

yükseköğretim yönetimi, sistemleri, geliştirilmesi konularını tanıtan, destekleyen kişisel platform | www.oktemvardar.com

Yukarı ↑