Araştırma Çerçevesi

Son Güncelleme:

 

Kurumsal Araştırma Çerçevesi

 

Misyon etkisi misyonun araştırma ile ilgili kısmı buraya konmalı
Bağlam (context) … var oluş ile  araştırma arasında kuruma özel bir durum varsa burada belirtilmeli  (örneğin, kuruluşunda itibaren uluslararası bir duruşu olan, kendisini hep araştırma öncelikli gören ve ulusal mevzuata bu statüde dahil olan ODTÜ kültürü)
Politika ifadesi … kurumun  araştırma politikası buraya konmalı
Kalite standartları (gruplanmış) – bak “ulusal standartlar tablosu 2020 ·   Araştırma yönetimi, organizasyonu, stratejilerinin misyon ve politikalarla uyumu;

·   Araştırma kaynakları (mali, insan/araştırmacı, fiziki, teknik) yeterliliğinin, yetkinliğinin, yatırımının, gelişiminin  izlenme ve değerlendirilmesi;

·   Araştırma merkezleri, işbirlikleri ve ağlarının misyon ve politikalarla uyumu;

·   Araştırma performansının birey/ birim/ kurum itibarı ile ürün ve bütçe bazında izlenme ve değerlendirilmesi;

·   Doktora ve doktora sonrası programlarının uygulama ve gelişiminin izlenme ve değerlendirilmesi;

 

Kalite döngüleri – aşağıda şema olarak sunulmakta ·   1.döngü: Bireysel araştırma performansı değerlendirme raporu (yıl temelinde ve öğretim elemanı/ araştırıcıdan başlayarak);

·   2.döngü: Birim/ kollektif araştırma performansı değerlendirme raporu (yıl temelinde ve araştırma birimi veya bölümden  başlayarak);

·   3.döngü: Kurum araştırma yetkinliğinin + Performansının misyon ve politikalarla uyumu, hedef- bütçe uyumu değerlendirme raporları+ Doktora programları başarısını değerlendirme raporu çerçevesinde;

 

Performans Göstergeleri (gruplanmış) 1.    Araştırma etkinlikleri, çıktılar (yayın, patent,vb.), projeler, ödüller

2.    Tam zamanlı araştırmacı sayısı, yetkinlikleri

3.    Aktif araştırma yapan öğretim elemanları oranları

4.    Öğretim üyesi/elemanı başına düşen üniversite içi araştırma fonu

5.    Öğretim üyesi/elemanı başına düşen üniversite dışı araştırma fonu

6.    Doktora programlarının verileri,

7.    Ortak programlar, ortak araştırma birimlerinin verileri,

 

Temel   Performans Göstergeleri kurum tartışarak belirlemeli

Yıllık Araştırma döngüleri (3 döngü, 5 rapor)

 

 1. YÖR /AFR –Yıllık Öğretim elemanı Raporu/ (Annual Faculty Report) kişinin bir önceki takvim yılı itibarı ile araştırma performansını yansıtır.
  1. bir önceki yıla ait bilimsel yayınlar (kitap, kitap bölümü, makale (atıf indeksli veya değil), yayımlanmış konferans bildirisi,..);
  2. desteklenen araştırma projeleri (bir önceki yıl bitenler, devam edenler);
  3. disiplinlerarası araştırma projeleri (bir önceki yıl bitenler, devam edenler);
  4. uluslararası araştırmacılarla ortak yürütülen araştırma projeleri (bir önceki yıl bitenler, devam edenler);
  5. atıflar, ödül, yarışma;
  6. tez yürütücülüğü ( doktora, yüksek lisans);
  7. seminer, çalıştay, ders, konferans sunumu, konferans görevi;
  8. bilim alanına hizmet, mesleki ödül, değerlendirme jüri üyeliği;
 1. YBR/ ADR –Yıllık Bölüm Raporu/ (Annual Departmental Report) diploma programının bir önceki takvim yılı itibarı ile araştırma performansını yansıtır.
  1. araştırma altyapısı, finansman ve insan kaynakları (donanım, bilgi kaynakları, iç ve dış finansman, araştırmacı kadrosu ve teknik personel, doktora programı ve öğrencileri)
  2. araştırma organizasyonu ( yayınlanmış stratejik plan (araştırma ve yayın hedeflerine ilişkin), araştırma ve yayın etiği yönetimine ilişkin etkin çalışan sistematiklere sahip olunma)
  3. birim araştırma çıktısı ve değerlendirme (program, bölüm veya disiplinlerarası bir grup tarafından deklare edilmiş geniş tabanlı araştırma çıktısının veri bazında sunumu, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi)
  4. ortak araştırma çıktıları (üniversite dışı kuruluşlarla yürütülen ortak çalışmalar, üniversite dışından araştırmacıların ziyareti, kurumda düzenlenen bilimsel seminer, konferans, panel vb faaliyetler, kurum dışında düzenlenen bilimsel seminer, konferans, panel vb faaliyetler)
  5. bireysel araştırma çıktıları özeti (bölümdeki bilimsel faaliyetlerin sadece toplamları)
  6. hem “araştırma hedeflerine ulaşma”, hem de “standartlara uyum” açılarından bölüm/ birim araştırma öğelerinin irdelenmesi ve sürekli-sistematik iyileştirme planının bu döneme ilişkin yaklaşım, uygulama ve talepleri
 1. AOR/ RER –Araştırma Ortamı Raporu/ (Research Environment Report) bir önceki takvim yılında kurumun araştırma ortamına sağladığı imkanları, hizmet ve iyileştirme etkinliklerini içerir.
  1. alt yapı analizi (fiziki, teknik, mali imkanlar);
  2. verilen desteklerin analizi (mekan, insan kaynağı, mali ve diğer destekler);
  3. yetkinliklerin analizi, yani kurumun yetkinlik tablosunun irdelenmesi ve SWOT analizi yardımıyla özetlenmesi;
  4. araştırma ortamına bir önceki takvim yılındaki katkıların irdelenmesi (yeni stratejiler, yeni açılımlar, katılımlar, motivasyon kaynakları, vb);
  5. araştırma yöneticisinin paylaşmak istediği diğer hususlar
 1. MDR / FR – Mali Durum Raporu/ (Financial Report) araştırmaya ait mali dökümlerin paylaşıldığı rapordur.
  1. Araştırma bütçesi, toplam içindeki payı, yıllar içinde değişim,
  2. Araştırma bütçesi alt kırınımları (devlet ödeneği, ulusal yarışmacı fonlar, uluslararası yarışmacı fonlar,…) ve mevcut tablonun irdelenmesi,
  3. Araştırma bütçesinin misyon, araştırma politikası ile uyumu, bir önceki yıldaki değişimin tartışılması.
 1. DPR/ DSR –Doktora Programları Raporu/ (Doctoral Studies Report) bu programlara ait bilgileri, analizleri içerir.
  1. Doktora programları sayısal bilgileri (programlar, kayıtlı öğrenci sayısı, bir önceki yıl yeni kayıt, mezun sayıları, mezuniyet süreleri, ayrılan sayıları)
  2. Doktora programları nitelik bilgileri (doktora öğrencisi, mezunu memnuniyeti, işe yerleşme bilgisi ve analizi, ..)
  3. Misyon ve hedeflerle doktora programının ve performanslarının uyumu,
  4. Öne çıkan iddia/ uzmanlık alanları, çok disiplinli çalışmalar,
  5. Ağlar ve işbirlikleri dahilindeki doktora programları ve bunların bir önceki yıl performansı,
  6. Mod I/ mod II araştırmalar dağılımı, analizi, sonuçları,
  7. Trend analizlerinin söyledikleri, benchmarking uygulamaları.

Comments are closed.

yükseköğretim yönetimi, sistemleri, geliştirilmesi konularını tanıtan, destekleyen kişisel platform | www.oktemvardar.com

Yukarı ↑