Öğrenci merkezli eğitim

Son Güncelleme:

Öğrenci merkezli eğitimin unsurları şöyle sıralanabilir (EUA Trends 2010):

  • Odak noktanın öğreten ve öğretme sürecinden öğrenen(öğrenci) ve öğrenme sürecine kayması,
  • Öğretenin kolaylaştırıcı hale dönüşmesi ve öğrenme sorumluluğunun paylaşılması,
  • Derslerin aktif, etkileşimli yöntemlerle yürütülmesi,
  • Öğrenenlere birey olarak yaklaşılması ve onların öğrenme tarzlarının, deneyimlerinin, arka plan özelliklerinin, tercihlerinin dikkate alınması,
  • Girdilerden çok çıktılar, kazanımların öne çıkması ve tüm eğitim-öğretim etkinliklerinde öğrenme kazanımlarının açık ve net bilinmesi, titizlikle uygulanması,
  • Bilgi aktarımından çok derin anlama, eleştirel düşünme ve bilgi/ beceriyi kullanma amaçlarına yönelme,
  • Öğrenenin neyi öğreneceği hususunda daha fazla rolü olması,
  • Disiplinlerarası yaklaşımların, üst seviyedeki ve genel becerilerin edinilmesinin vurgulanması,
  • Öğrenci ders yüklerinin (AKTS) takibi ve önceki öğrenmenin tanınması,
  • Değerlendirmelerin daha çok süreç odaklı (formative), daha az sonuç odaklı (summative) olması, geri bildirimin sürekli olması.

 

Tabii ki öğretenin rolü ve öğretme/ ders verme etkinliği sıfırlanmış değildir. Farklı alanlarda/ disiplinlerde ve sınıf seviyelerinde uygulamalar farklılıklar gösterebilir. Öğrenci merkezli iddiası yukarıdaki noktalarda mümkün olduğunca etkin olmayı gerektirir. Örneğin, öğrenme programı (müfredat, curriculum) tasarımı, öğrenme kazanımlarının tanımlanması ve izlenmesi, aktif-etkileşimli ders verme yöntemlerinin vurgulanması, seçmeli ders sayılarının arttırılması, disiplinlerarası etkinliklerin özendirilmesi  gibi konular merkezi, üstten gelen (top-down) yöntemlerle göreceli kolaylıkla başlatılabilir. Benimsenmesi ve sürdürülmesi için ortamın/ koşulların yaratılması daha zor ve uzun bir çalışma gerektirecektir.

Ders sayısının ve haftalık ders saatlerinin azaltılması, öğrencilerin ders dışı etkinliklere, kendi inisiyatiflerine göre yönelmeleri önerilmektedir. Örnek yöntemlerden bazıları aşağıdadır:

 

Öğrenci merkezli eğitim yöntemleri örnekleri (Geraldine O’Neill and Tim McMahon, HEA, 2005)

 

Ders dışında Ders içinde
Bağımsız  projeler İkili tartışma (Buzz grupları)
Grup tartışması İkili tartışmaların daha geniş gruplara taşınması (piramit, kar topu etkisi)
Başka öğrencilerin akran desteği (peer mentoring) Öğrencileri harf veya sayı vererek gruplara ayırma (cross-overs)
Münazara, tartışma Öğrencilere sırayla konuşma fırsatı vermek (rounds)
Saha ziyareti Kısa sınavlar (quizes)
Uygulamalar Öğrencinin öğrendiği bir konuda kendi görüşlerini yansıtması (3/4 dakika)
Öz değerlendirme içeren anılar Öğrencilerin derste sunum yapması
Bilgisayar destekli öğrenme Rol yapma
Proje veya çalışmanın konusu seçme Poster sunumları
Gazete makalesi yazma Öğrencilerin derste zihin haritaları yapmaları
Portfolyo geliştirme

 

Öğrenci merkezlilik öğrenci dalkavukluğu asla değildir. Öğrenci yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sunulan hizmetlerin artırılması paydaş memnuniyeti açısından çok gerekli ve geçerli uygulamalardır ancak öğrenci merkezlilik olarak lanse edilemez.

Comments are closed.

yükseköğretim yönetimi, sistemleri, geliştirilmesi konularını tanıtan, destekleyen kişisel platform | www.oktemvardar.com

Yukarı ↑