Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlama süreci hakkında görüşler-2018

Son Güncelleme:

KİDR, kurumun bir önceki takvim yılındaki performansının değerlendirildiği bir dokümandır. Kurumun iç yapısını veya işleyişini betimleyen bir metin değildir; tanıtım veya reklam dokümanı hiç değildir. Belirli tarihler arasındaki (1 Ocak-31 Aralık) faaliyetleri gözden geçiren, analiz eden, yeterliğini/ başarısını irdeleyen, kurumun standartları ve  hedefleriyle uyumunu değerlendiren, yıllar içindeki değişimleri ve nedenlerini araştıran, gerektiğinde rakiplerin performansı ile karşılaştıran bir özdeğerlendirme raporudur. Kurumun kendi iç kalite güvence sisteminin bir aracı/ süreci olarak düşünülmesi, planlanması, kullanılması, Kalite Kuruluna sunulmasının yan işlev olarak değerlendirilmesi önerilir.

PUKÖ çevrimi (Planla-Uygula –Kontrol et-Önlem al çevrimi) içindeki “Kontrol et/ ölç” ve “Önlem al/iyileştir” aşamalarının sunulduğu bir dokümandır. “Planlama” ve “Uygulama” aşamalarının yazılı olduğu başka metinler olmalıdır; bunlar webde kolayca bulunan dosyalar veya ilk yıl hazırlanan “Başlangıç KİDR” olabilir, “Kalite El Kitabı” içinde kullanıma sunulabilir. Bu dosyalar, kurumu tanımlayan metinlerdir ve Kurumun misyon ve vizyon ifadelerini, Eğitim-Öğretim Politikasını, Araştırma Politikasını, Topluma Hizmet Politikasını, Uluslararasılaşma Politikasını, Kalite Güvence Politikasını da içermelidir. Planlama ve uygulama aşamalarının güncellenmesi yapıldığında bunlar ilgili yıl Kurum İç Değerlendirme Raporuna yansımalıdır. Kalite El Kitabındaki her bir bölüm sonunda “güncelleme tarihi” bulunmalıdır. Farklı kaynaklardaki kural, yönerge ve esasların (Senato tutanakları, Öğrenci İşleri Web sayfası, ÜYK tutanakları, rektörlük duyuruları, vb) Kalite El Kitabı içine monte edilerek bunun referans dokümanı olarak kullanılması tavsiye edilir.

KİDR hazırlama sürecinde kurumlara destek olmak amacıyla  KİDR hazırlama rehberi OV. 2017 sunulmaktadır. Kalite Kurulu kılavuzuna çok benzeyen bu excel tablosunun farklı yanı, dikkate alınması beklenen kriterlerin yargı içeren kesin ifadeler değil sadece başlıklar halinde bırakılarak ayrıntısının kurumca yorumlanmasının öngörülmesi ve Planla–Uygula –Kontrol et–Önlem al çevriminin vurgulanmasıdır. KİDR temelde geçmiş bir yılı kapsayan ölçme araçları, izleme sonuçları, kanıtları sunma, göstergeleri tartışma üzerine kurgulanır.

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu web sitesinde yer alan KİDR hazırlama rehberi sürüm 1.4 hala yıllık performans ile sabit tasarımların raporlanmasının farkını yeterince vurgulamıyor. Sabit, yani kurumun benimsemiş ve kararlara dönüştürmüş olduğu yöntemler, süreçler, mekanizmalar, düzenlemeler, yani yıldan yıla değişmeyen kurumsal sistemlerin yıllık değerlendirmede yeri olmaması gerekir ( yukarıda “Başlangıç KİDR” veya yaşayan bir “Kalite El Kitabı” önerilmişti). Bu yöntemlerin ilgili yılda nasıl kullanıldığı, süreçlerin nasıl çalıştığı, planlanan şekilde mi olduğu, yoksa farklı mı gerçekleştiği, yıl içindeki eylemler, uygulamalar, bunların hedeflerle karşılaştırılması vb yıllık performans değerlendirmesi KİDR’ın konusu olmalıdır. Sabit tasarımların yıllık raporda yer alması zarar verici değildir (fazla mal göz çıkarmaz gibilerinden), ancak bunu yapıp, yıllık performansın değerlendirmesinden kaçmak (yıllık analiz her zaman daha zor ve tartışma yaratıcı olmaktadır!) KİDR’ı etkisizleştirmektedir.

Başlarda KİDR hazırlama rehberinde sıralanan 122 ölçütün sürüm 1.4’te 93’e indiği görülmektedir. Bu yerinde olmuştur. KIDR hazirlama rehberi OV. 2017 dosyasındaki “toplulaştırılmış” tablo ölçüt sayısını 70 olarak sunmaktadır.

 

KİDR raporu EUA-IEP değerlendirmesi için hazırlanan Özdeğerlendirme raporundan (Self Evaluation Report, SER) farklıdır. Ülkemizde 2017 itibarı ile 38 üniversitenin EUA-IEP değerlendirmesini yaşamış olması bu konuda hatırı sayılır bir birikimin oluşmasını sağlamıştır. Ancak EUA SER metni yukarıda başlangıç KİDR’i olarak adlandırılan anlamdadır. Planlanan ve uygulanan hususlar ön plandadır, çünkü kurum tanıtılmaktadır. Kurumlar en fazla on yılda bir böyle rapor hazırlar ve EUA-IEP başvurusu yapar. Halbuki KİDR her yıl hazırlanan ve temelde tek bir yılın performansını yansıtan çalışmadır.

Comments are closed.

yükseköğretim yönetimi, sistemleri, geliştirilmesi konularını tanıtan, destekleyen kişisel platform | www.oktemvardar.com

Yukarı ↑